Stručně o… Inbreeding

Inbreeding u zvířat obecně znamená získávání potomků z páření jedinců, kteří jsou geneticky blízce příbuzní. Je to chovatelská metoda, která má za cíl upevnění nějakého žádoucího znaku v populaci, kde se inbreeding provádí. Dále se používá k odhalení nežádoucích alel v populaci.

Vlastnosti (znaky), které jsou určeny recesivními alelami, je možno v populaci upevnit křížením příbuzných jedinců, protože u nich vzrůstá pravděpodobnost, že se dvě recesivní alely sejdou v alelovém páru genu v jejich potomcích, a tím se vlastnost projeví (jak víme z dřívějška, vlastnosti určené recesivními alelami se neprojeví, pokud v genovém alelovém páru je druhá alela dominantní – zakryje tak svým účinkem druhou, recesivní alelu). Což má ovšem i efekt, kdy se stejně tak mohou projevit nežádoucí vlastnosti určené recesivními alelami – různá geneticky podmíněná onemocnění (tak dochází k odhalení nositelů takovýchto alel).

Výhody inbreedingu – upevňování žádoucích vlastností, eliminace jedinců s nežádoucími alelami (utracení u hospodářských zvířat, kastrace u malých domácích zvířat).

Inbreeding na druhou stranu snižuje genetickou různorodost populace, jedinci jsou si více podobní a klesá jejich schopnost adaptace na změny v prostředí.

Inbrední deprese – nežádoucí projevy v populaci – snížená plodnost, zvýšení procenta zmetání a mrtvě narozených potomků, nižší počet potomků, vysoká úmrtnost potomků, zvýšený výskyt geneticky podmíněných onemocnění, menší velikost jedinců, snížená funkce imunitního systému. Čím příbuznější jedinci se páří, tím vyšší je pravděpodobnost výskytu těchto jevů.

Inbrední koeficient – hodnota vyjadřující, jaká je pravděpodobnost, že se v potomstvu daného páru sejdou dvě recesivní alely. Příklad – z křížení dvou sourozenců nebo rodičů s dětmi je tento koeficient 25%, při křížení prarodičů s vnuky je 12,5%, při křížení bratranců a sestřenic je 6,25%. Na tyto výpočty existují rovnice (pro účely těchto výpočtů se jako „příbuzní“ stanovují takoví dva jedinci, kteří mají společného předka ve čtvrté až šesté generaci předků).

Z uvedeného vyplývá, že inbreeding za účelem stabilizace nějaké vlastnosti je nutno provádět promyšleně.

(Upozornění: tento článek je pouze obecný, pro další detaily nutno vyhledat odbornou literaturu.)

Uložit

Uložit

Uložit

3 komentáře u „Stručně o… Inbreeding“

Napsat komentář